قطب علمی
 
اعضاء قطب

 

*دكتر نصرت‌ا... گرانپايه، ( دبیر قطب )
توسعه و استفاده از روش‌هاي تئوري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي نوري،
 

*دكتر محمدصادق ابريشميان،
 توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسبات عددي در الكترومغناطيس،
 

 *دكتر علي خالقي،
 توسعه و استفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي،
 

*دكتر فرشيد رئيسي،
 توسعه و استفاده از ابررساناها در اندازه‌گيري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي،
 

*دكتر كيل دال پر سايمون،
 توسعه و استفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري آنتن‌ها و ميدان‌هاي الكترومغناطيسي،
 

*دكتر منوچهر سليماني،
 توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسباتي در مسائل معكوس فركانس پائين،
 

*دكتر منوچهر كامياب
 توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسباتي در مسائل معكوس فركانس بالا،
 
*استاد سيد محسن ابوتراب،
 توسعه واستفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري آنتن‌ها،
 

*دكتر فرهاد اكبري برومند،
 توسعه و استفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري اشعهx ،
 

*دكتر رضا جعفري،
 توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسباتي در مسائل معكوس فركانس پائين،
 

*دكتر سيد عبدا... ميرطاهري،
 توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسبات عددي در الكترومغناطيس،
 
 
1392/09/30 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴