قطب علمی
 
کنفرانس
برگزاری دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ، 18 و 19 دی ماه  1392
1392/10/04 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴